• Bộ sản phâm bao gồm: - 2 Khung nhựa PC gia cường 350 mm  - 1 Ống nhôm chính Ø30, gắn phía trước 1000 mm - 1 Thanh nhôm 55 kẹp tấm PC, gắn sát tường 1000 mm - 1 Tấm PC đặc Nice Light 3mm 305x1000 mm - 2 Nắp nhựa bịt đầu ống nhôm Ø30 - 2 Nẹp nhựa PVC, nẹp 2 bên tấm PC - 1 Bộ ốc...

   
 • Bộ sản phẩm bao gồm: - 3 Khung nhựa PC gia cường 350 mm (màu: xám hoặc đen) - 1 Ống nhôm chính Ø30, gắn phía trước 3000 mm - 1 Thanh nhôm 55 kẹp tấm PC, gắn sát tường 3000 mm - 1 Tấm PC đặc Nice Light 3mm 305x3000 mm - 2 Nắp nhựa bịt đầu ống nhôm Ø30 - 2 Nẹp nhựa PVC, nẹp 2 bên tấm PC - 1 Bộ ốc vít chốt thanh kẹp tấm PC - 1 Bộ ốc xi mạ bắt tường

   
 • Bộ sản phẩm bao gồm: - 2 Khung nhựa PC gia cường 450 mm  - 1 Ống nhôm chính Ø30, gắn phía trước 1000 mm - 1 Thanh nhôm 55 kẹp tấm PC, gắn sát tường 1000 mm - 1 Ống nhôm phụ trợ Ø19, gắn ở giữa 1000 mm - 1 Tấm PC đặc Nice Light 3mm 406x1000 mm - 2 Nắp nhựa bịt đầu ống nhôm Ø30 -...

   
 • Bộ sản phẩm bao gồm: - 3 Khung nhựa PC gia cường 450mm  - 1 Ống nhôm chính Ø30,phía trước 3000mm - 1 Thanh nhôm 55 kẹp tấm PC,sát tường 3000mm - 1 Ống nhôm phụ trợ Ø19, ở giữa 3000mm - 1 Tấm PC đặc Nice Light 3mm 406x1000mm - 2 Nắp nhựa bịt đầu ống nhôm Ø30 - 2 Nắp nhựa bịt...

   
 • Bộ sản phâm bao gồm: - 2 Khung nhựa PC gia cường 550mm  - 1 Ống nhôm chính Ø30,phía trước 1000mm - 1 Thanh nhôm 55 kẹp tấm PC,sát tường 1000mm - 1 Ống nhôm phụ trợ Ø19,ở giữa 1000mm - 1 Tấm PC đặc Nice Light 3mm 500x1000mm - 2 Nắp nhựa bịt đầu ống nhôm Ø30 - 2...

   
 • Bộ sản phâm bao gồm: - 3 Khung nhựa PC gia cường 550mm  - 1 Ống nhôm chính Ø30,phía trước 3000mm - 1 Thanh nhôm 55 kẹp tấm PC,sát tường 3000mm - 1 Ống nhôm phụ trợ Ø19, ở giữa 3000mm - 1 Tấm PC đặc Nice Light 3mm 500x3000mm - 2 Nắp nhựa bịt đầu ống nhôm Ø30 - 2 Nắp nhựa...

   
 • Bộ sản phâm bao gồm: - 2 Khung nhựa PC gia cường 650mm  - 1 Ống nhôm chính Ø30,phía trước 1000mm - 1 Thanh nhôm 55 kẹp tấm PC,sát tường 1000mm - 1 Ống nhôm phụ trợ Ø19,ở giữa 1000 mm - 1 Tấm PC đặc Nice Light 3mm 610x1000mm - 2 Nắp nhựa bịt đầu ống nhôm Ø30 - 2 Nắp nhựa...

   
 • Bộ sản phẩm bao gồm - 4 Khung nhựa PC gia cường 650mm - 1 Ống nhôm chính Ø30,phía trước 1000mm - 1 Thanh nhôm 55 kẹp tấm PC,sát tường 1000mm - 1 Ống nhôm phụ trợ Ø19,ở giữa 1000mm - 1 Tấm PC đặc Nice Light 3mm 610x1000mm - 2 Nắp nhựa bịt đầu ốg nhôm Ø30 - 2 Nắp nhựa bịt đầu ống...

   
 • Bộ sản phâm bao gồm - 2 Khung nhựa PC gia cường 1000mm - 1 Ống nhôm chính Ø30,phía trước 1200mm - 1 Thanh nhôm 55 kẹp tấm PC,sát tường 1200mm - 1 Ống nhôm phụ trợ Ø19,ở giữa 5000mm - 1 Tấm PC đặc Nice Light 3mm 955x1200mm - 2 Nắp nhựa bịt đầu ống nhôm Ø30 - 2 Nắp nhựa bịt...

   
 • Bộ sản phâm bao gồm: - 5 Khung nhựa PC gia cường 1000mm - 1 Ống nhôm chính Ø30,phía trước 5000mm - 1 Thanh nhôm 55 kẹp tấm PC,sát tường 5000mm - 1 Ống nhôm phụ trợ Ø19,ở giữa 5000mm - 1 Tấm PC đặc Nice Light 3mm 955x5000mm - 2 Nắp nhựa bịt đầu ống nhôm Ø30 - 2 Nắp nhựa bịt đầu...

   
 • Bộ sản phâm bao gồm - 2 Khung nhựa PC gia cường 1270mm - 1 Ống nhôm chính Ø30, phía trước 1500mm - 1 Thanh nhôm 55 kẹp tấm PC,sát tường 1500mm - 1 Ống nhôm phụ trợ Ø19,ở giữa 1500mm - 1 Tấm PC đặc Nice Light 3mm 1200x1500mm - 2 Nắp nhựa bịt đầu ống nhôm Ø30 - 2 Nắp nhựa...

   
 • Bộ sản phâm bao gồm - 4 Khung nhựa PC gia cường 1270mm - 1 Ống nhôm chính Ø30, phía trước 4500mm - 1 Thanh nhôm 55 kẹp tấm PC,sát tường 4500mm - 1 Ống nhôm phụ trợ Ø19,ở giữa 4500mm - 1 Tấm PC đặc Nice Light 3mm 1200x4500mm - 2 Nắp nhựa bịt đầu ống nhôm Ø30 - 2 Nắp nhựa bịt đầu...