KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH CỦA CÁC LOẠI HÓA CHẤT VỚI NHỰA POLYCARBONATE

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH CỦA CÁC LOẠI HÓA CHẤT VỚI NHỰA POLYCARBONATE

Những hóa chất nào tương thích với nhựa Polycarbonate?

  •         Khả năng kháng hóa chất với nhiều loại axit, chất oxit hóa và chất khử, dung dịch muối axit trung tính, dầu, mỡ, chất tẩy rửa, hydrocacbon bão hòa và rượu gốc aliphatic và cycloaliphatic bão hòa.
  •         Đặc tính nhựa Polycarbonate có điểm nóng chảy cực cao khoảng 288°C (550°F).
  •         Là một loại nhựa nhiệt dẻo, PC có thể được gia nhiệt đến điểm nóng chảy, làm nguôi và gia nhiệt lại nhiều lần mà không bị suy giảm về cơ lý tính đáng kể.
  •         Khả năng chống va đập vượt trội.
  •         KHÔNG tương thích với rượu methyl, acetone, ketone, ete, hydrocarbon thơm và clo, dung dịch kiềm hoặc cồn, hoặc khí amoniac.
  •         KHÔNG phải vật liệu lý tưởng để chứa đựng thực phẩm ở nhiệt độ trên 70°C (có thể giải phóng BPA)

Bảng mức độ tương thích của các loại hóa chất với nhựa polycarbonate

(Lược dịch từ tài liệu của CP Lab Safety, Hoa Kỳ)

*: Đạt yêu cầu đến 72°F (22°C)

**: Đạt yêu cầu đến 120°F (48°C)

A: Mức độ tương thích tuyệt vời.

B: Mức độ tương thích tốt, ảnh hưởng về ăn mòn và bay màu không đáng kể.

C: Mức độ tương thích bình thường, có ảnh hưởng đáng kể, khuyến cáo không tiếp tục sử dụng. Làm mềm vật liệu, giảm cớ lý tính, giãn nở có thể xảy ra.

D: Mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng tuyệt đối không xử dụng

Loại Hóa Chất

Mức Độ Tương Thích

Acetaldehyde

C*-Bình Thường

Acetamide

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Acetate Solvent

(Chưa có thông tin)

Acetic Acid

B*-Good

Acetic Acid 20%

A*-Rất Tốt

Acetic Acid 80%

B*-Good

Acetic Acid, Glacial

B*-Good

Acetic Anhydride

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Acetone

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Acetyl Bromide

(Chưa có thông tin)

Acetyl Chloride (dry)

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Acetylene

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Acrylonitrile

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Adipic Acid

(Chưa có thông tin)

Alcohols: Amyl

B*-Good

Alcohols: Benzyl

(Chưa có thông tin)

Alcohols: Butyl

A**-Rất Tốt

Alcohols: Diacetone

(Chưa có thông tin)

Alcohols: Ethyl

B**-Good

Alcohols: Hexyl

(Chưa có thông tin)

Alcohols: Isobutyl

(Chưa có thông tin)

Alcohols: Isopropyl

A**-Rất Tốt

Alcohols: Methyl

B*-Good

Alcohols: Octyl

(Chưa có thông tin)

Alcohols: Propyl

(Chưa có thông tin)

Aluminum Chloride

A*-Rất Tốt

Aluminum Chloride 20%

A*-Rất Tốt

Aluminum Fluoride

(Chưa có thông tin)

Aluminum Hydroxide

B*-Good

Aluminum Nitrate

A*-Rất Tốt

Aluminum Potassium Sulfate 10%

A*-Rất Tốt

Aluminum Potassium Sulfate 100%

A**-Rất Tốt

Aluminum Sulfate

A-Excellent

Alums

(Chưa có thông tin)

Amines

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Ammonia 10%

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Ammonia Nitrate

(Chưa có thông tin)

Ammonia, anhydrous

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Ammonia, liquid

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Ammonium Acetate

(Chưa có thông tin)

Ammonium Bifluoride

(Chưa có thông tin)

Ammonium Carbonate

(Chưa có thông tin)

Ammonium Caseinate

(Chưa có thông tin)

Ammonium Chloride

A**-Rất Tốt

Ammonium Hydroxide

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Ammonium Nitrate

(Chưa có thông tin)

Ammonium Oxalate

A*-Rất Tốt

Ammonium Persulfate

(Chưa có thông tin)

Ammonium Phosphate, Dibasic

A**-Rất Tốt

Ammonium Phosphate, Monobasic

(Chưa có thông tin)

Ammonium Phosphate, Tribasic

(Chưa có thông tin)

Ammonium Sulfate

A**-Rất Tốt

Ammonium Sulfite

(Chưa có thông tin)

Ammonium Thiosulfate

(Chưa có thông tin)

Amyl Acetate

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Amyl Alcohol

B*-Good

Amyl Chloride

(Chưa có thông tin)

Aniline

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Aniline Hydrochloride

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Antifreeze

(Chưa có thông tin)

Antimony Trichloride

A**-Rất Tốt

Aqua Regia (80% HCl, 20% HNO3)

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Arochlor 1248

(Chưa có thông tin)

Aromatic Hydrocarbons

(Chưa có thông tin)

Arsenic Acid

A*-Rất Tốt

Arsenic Salts

(Chưa có thông tin)

Asphalt

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Barium Carbonate

A**-Rất Tốt

Barium Chloride

A-Excellent

Barium Cyanide

(Chưa có thông tin)

Barium Hydroxide

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Barium Nitrate

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Barium Sulfate

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Barium Sulfide

(Chưa có thông tin)

Beer

A**-Rất Tốt

Beet Sugar Liquids

(Chưa có thông tin)

Benzaldehyde

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Benzene

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Benzene Sulfonic Acid

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Benzoic Acid

B*-Good

Benzol

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Benzonitrile

A*-Rất Tốt

Benzyl Chloride

(Chưa có thông tin)

Bleaching Liquors

(Chưa có thông tin)

Borax (Sodium Borate)

(Chưa có thông tin)

Boric Acid

(Chưa có thông tin)

Brewery Slop

(Chưa có thông tin)

Bromine

C*-Bình Thường

Butadiene

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Butane

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Butanol (Butyl Alcohol)

B*-Good

Butter

(Chưa có thông tin)

Buttermilk

A*-Rất Tốt

Butyl Amine

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Butyl Ether

(Chưa có thông tin)

Butyl Phthalate

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Butylacetate

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Butylene

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Butyric Acid

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Calcium Bisulfate

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Calcium Bisulfide

(Chưa có thông tin)

Calcium Bisulfite

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Calcium Carbonate

C**-Bình Thường

Calcium Chlorate

(Chưa có thông tin)

Calcium Chloride

(Chưa có thông tin)

Calcium Hydroxide

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Calcium Hypochlorite

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Calcium Nitrate

A**-Rất Tốt

Calcium Oxide

(Chưa có thông tin)

Calcium Sulfate

A**-Rất Tốt

Calgon

(Chưa có thông tin)

Cane Juice

(Chưa có thông tin)

Carbolic Acid (Phenol)

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Carbon Bisulfide

(Chưa có thông tin)

Carbon Dioxide (dry)

(Chưa có thông tin)

Carbon Dioxide (wet)

(Chưa có thông tin)

Carbon Disulfide

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Carbon Monoxide

(Chưa có thông tin)

Carbon Tetrachloride

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Carbon Tetrachloride (dry)

(Chưa có thông tin)

Carbon Tetrachloride (wet)

(Chưa có thông tin)

Carbonated Water

(Chưa có thông tin)

Carbonic Acid

A*-Rất Tốt

Catsup

(Chưa có thông tin)

Chloric Acid

(Chưa có thông tin)

Chlorinated Glue

(Chưa có thông tin)

Chlorine (dry)

(Chưa có thông tin)

Chlorine Water

(Chưa có thông tin)

Chlorine, Anhydrous Liquid

C-Bình Thường

Chloroacetic Acid

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Chlorobenzene (Mono)

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Chlorobromomethane

(Chưa có thông tin)

Chloroform

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Chlorosulfonic Acid

C*-Bình Thường

Chocolate Syrup

A-Excellent

Chromic Acid 10%

B-Good

Chromic Acid 30%

C-Bình Thường

Chromic Acid 5%

B-Good

Chromic Acid 50%

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Chromium Salts

(Chưa có thông tin)

Cider

A-Excellent

Citric Acid

A*-Rất Tốt

Citric Oils

(Chưa có thông tin)

Cloroxr (Bleach)

(Chưa có thông tin)

Coffee

(Chưa có thông tin)

Copper Chloride

(Chưa có thông tin)

Copper Cyanide

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Copper Fluoborate

(Chưa có thông tin)

Copper Nitrate

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Copper Sulfate>5%

A*-Rất Tốt

Copper Sulfate 5%

A*-Rất Tốt

Cream

(Chưa có thông tin)

Cresols

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Cresylic Acid

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Cupric Acid

A*-Rất Tốt

Cyanic Acid

(Chưa có thông tin)

Cyclohexane

B-Good

Cyclohexanone

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Detergents

A*-Rất Tốt

Diacetone Alcohol

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Dichlorobenzene

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Dichloroethane

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Diesel Fuel

A**-Rất Tốt

Diethyl Ether

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Diethylamine

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Diethylene Glycol

B*-Good

Dimethyl Aniline

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Dimethyl Formamide

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Diphenyl

(Chưa có thông tin)

Diphenyl Oxide

(Chưa có thông tin)

Dyes

(Chưa có thông tin)

Epsom Salts (Magnesium Sulfate)

A*-Rất Tốt

Ethane

(Chưa có thông tin)

Ethanol

B**-Good

Ethanolamine

(Chưa có thông tin)

Ether

(Chưa có thông tin)

Ethyl Acetate

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Ethyl Benzoate

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Ethyl Chloride

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Ethyl Ether

(Chưa có thông tin)

Ethyl Sulfate

(Chưa có thông tin)

Ethylene Bromide

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Ethylene Chloride

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Ethylene Chlorohydrin

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Ethylene Diamine

A**-Rất Tốt

Ethylene Dichloride

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Ethylene Glycol

B*-Good

Ethylene Oxide

C*-Bình Thường

Fatty Acids

B*-Good

Ferric Chloride

A**-Rất Tốt

Ferric Nitrate

A*-Rất Tốt

Ferric Sulfate

A*-Rất Tốt

Ferrous Chloride

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Ferrous Sulfate

A*-Rất Tốt

Fluoboric Acid

(Chưa có thông tin)

Fluorine

C-Bình Thường

Fluosilicic Acid

A*-Rất Tốt

Formaldehyde 100%

A**-Rất Tốt

Formaldehyde 40%

A*-Rất Tốt

Formic Acid

A*-Rất Tốt

Freon 113

B*-Good

Freon 12

(Chưa có thông tin)

Freon 22

(Chưa có thông tin)

Freon TF

(Chưa có thông tin)

Freonr 11

(Chưa có thông tin)

Fruit Juice

(Chưa có thông tin)

Fuel Oils

B*-Good

Furan Resin

(Chưa có thông tin)

Furfural

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Gallic Acid

(Chưa có thông tin)

Gasoline (high-aromatic)

A-Excellent

Gasoline, leaded, ref.

A**-Rất Tốt

Gasoline, unleaded

A**-Rất Tốt

Gelatin

(Chưa có thông tin)

Glucose

A*-Rất Tốt

Glue, P.V.A.

(Chưa có thông tin)

Glycerin

A**-Rất Tốt

Glycolic Acid

(Chưa có thông tin)

Gold Monocyanide

(Chưa có thông tin)

Grape Juice

(Chưa có thông tin)

Grease

(Chưa có thông tin)

Heptane

B-Good

Hexane

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Honey

A*-Rất Tốt

Hydraulic Oil (Petro)

(Chưa có thông tin)

Hydraulic Oil (Synthetic)

(Chưa có thông tin)

Hydrazine

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Hydrobromic Acid 100%

(Chưa có thông tin)

Hydrobromic Acid 20%

(Chưa có thông tin)

Hydrochloric Acid 100%

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Hydrochloric Acid 20%

B*-Good

Hydrochloric Acid 37%

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Hydrochloric Acid, Dry Gas

(Chưa có thông tin)

Hydrocyanic Acid

(Chưa có thông tin)

Hydrocyanic Acid (Gas 10%)

B*-Good

Hydrofluoric Acid 100%

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Hydrofluoric Acid 20%

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Hydrofluoric Acid 50%

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Hydrofluoric Acid 75%

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Hydrofluosilicic Acid 100%

(Chưa có thông tin)

Hydrofluosilicic Acid 20%

(Chưa có thông tin)

Hydrogen Gas

A**-Rất Tốt

Hydrogen Peroxide 10%

A**-Rất Tốt

Hydrogen Peroxide 100%

A-Excellent

Hydrogen Peroxide 30%

A**-Rất Tốt

Hydrogen Peroxide 50%

A**-Rất Tốt

Hydrogen Sulfide (aqua)

A-Excellent

Hydrogen Sulfide (dry)

(Chưa có thông tin)

Hydroquinone

(Chưa có thông tin)

Hydroxyacetic Acid 70%

(Chưa có thông tin)

Ink

(Chưa có thông tin)

Iodine

(Chưa có thông tin)

Iodine (in alcohol)

(Chưa có thông tin)

Iodoform

(Chưa có thông tin)

Isooctane

B*-Good

Isopropyl Acetate

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Isopropyl Ether

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Isotane

(Chưa có thông tin)

Jet Fuel (JP3, JP4, JP5)

A*-Rất Tốt

Kerosene

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Ketones

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Lacquer Thinners

B-Good

Lacquers

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Lactic Acid

B-Good

Lard

A*-Rất Tốt

Latex

(Chưa có thông tin)

Lead Acetate

(Chưa có thông tin)

Lead Nitrate

(Chưa có thông tin)

Lead Sulfamate

A*-Rất Tốt

Ligroin

(Chưa có thông tin)

Lime

(Chưa có thông tin)

Linoleic Acid

(Chưa có thông tin)

Lithium Chloride

B*-Good

Lithium Hydroxide

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Lubricants

A*-Rất Tốt

Lye: Ca(OH)2 Calcium Hydroxide

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Lye: KOH Potassium Hydroxide

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Lye: NaOH Sodium Hydroxide

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Magnesium Bisulfate

A*-Rất Tốt

Magnesium Carbonate

A*-Rất Tốt

Magnesium Chloride

A**-Rất Tốt

Magnesium Hydroxide

A*-Rất Tốt

Magnesium Nitrate

A*-Rất Tốt

Magnesium Oxide

(Chưa có thông tin)

Magnesium Sulfate (Epsom Salts)

A*-Rất Tốt

Maleic Acid

(Chưa có thông tin)

Maleic Anhydride

(Chưa có thông tin)

Malic Acid

(Chưa có thông tin)

Manganese Sulfate

A*-Rất Tốt

Mash

(Chưa có thông tin)

Mayonnaise

(Chưa có thông tin)

Melamine

(Chưa có thông tin)

Mercuric Chloride (dilute)

A-Excellent

Mercuric Cyanide

(Chưa có thông tin)

Mercurous Nitrate

A**-Rất Tốt

Mercury

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Methane

(Chưa có thông tin)

Methanol (Methyl Alcohol)

B*-Good

Methyl Acetate

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Methyl Acetone

(Chưa có thông tin)

Methyl Acrylate

(Chưa có thông tin)

Methyl Alcohol 10%

B*-Good

Methyl Bromide

(Chưa có thông tin)

Methyl Butyl Ketone

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Methyl Cellosolve

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Methyl Chloride

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Methyl Dichloride

(Chưa có thông tin)

Methyl Ethyl Ketone

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Methyl Ethyl Ketone Peroxide

(Chưa có thông tin)

Methyl Isobutyl Ketone

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Methyl Isopropyl Ketone

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Methyl Methacrylate

(Chưa có thông tin)

Methylamine

(Chưa có thông tin)

Methylene Chloride

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Milk

A-Excellent

Mineral Spirits

C-Bình Thường

Molasses

(Chưa có thông tin)

Monochloroacetic acid

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Monoethanolamine

(Chưa có thông tin)

Morpholine

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Motor oil

A-Excellent

Mustard

A-Excellent

Naphtha

B-Good

Naphthalene

(Chưa có thông tin)

Natural Gas

(Chưa có thông tin)

Nickel Chloride

A**-Rất Tốt

Nickel Nitrate

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Nickel Sulfate

A-Excellent

Nitrating Acid (<15% HNO3)

(Chưa có thông tin)

Nitrating Acid (>15% H2SO4)

(Chưa có thông tin)

Nitrating Acid (S1% Acid)

(Chưa có thông tin)

Nitrating Acid (S15% H2SO4)

(Chưa có thông tin)

Nitric Acid (20%)

B*-Good

Nitric Acid (50%)

B-Good

Nitric Acid (5-10%)

A-Excellent

Nitric Acid (Concentrated)

C*-Bình Thường

Nitrobenzene

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Nitrogen Fertilizer

(Chưa có thông tin)

Nitromethane

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Nitrous Acid

(Chưa có thông tin)

Nitrous Oxide

(Chưa có thông tin)

Oils: Aniline

(Chưa có thông tin)

Oils: Anise

(Chưa có thông tin)

Oils: Bay

(Chưa có thông tin)

Oils: Bone

(Chưa có thông tin)

Oils: Castor

(Chưa có thông tin)

Oils: Cinnamon

D-Ảnh hưởng nghiêm trọng

Oils: Citric

A-Excellent

Oils: Clove

(Chưa có thông tin)

Oils: Coconut

(Chưa có thông tin)

Oils: Cod Liver

(Chưa có thông tin)

Oils: Corn

(Chưa có thông tin)

Oils: Cottonseed

(Chưa có thông tin)

Oils: Creosote

(Chưa có thông tin)

Oils: Diesel Fuel Oil (20, 30, 40, 50)

(Chưa có thông tin)

Oils: Fuel Oil (1, 2, 3, 5A, 5B, 6)

B-Good

Oils: Gin

<div id="gtx-trans" style="position: a